மனைவி குழந்தைகள் எதிரிகள் உள்ளனர் என்ற வசனத்தின் விளக்கம் என்ன?

0
103

Audio :

Download As :

பகிர்