ஒழுக்கம் என்றால் என்ன? மார்க்கம் என்றால் என்ன?

0
381

Audio :

Download As :

பகிர்