அல்லாஹும்ம அல்லி பைனகுமா என்ற திருமண துஆவை எதிர்ப்பது ஏன்?

0
81

Audio :

Download As :

பகிர்